Všeobecné obchodní podmínky

1. Webová stránka Iratex.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Kupní smlouva se mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá prostřednictvím e-mailu.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (i prostřednictvím fler.cz). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží – “poštovné”. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.2. Zahraniční zákazníci mohou platit v EUR prostřednictvím SEPA platby.

5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1846 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nenošené a, je-li to možné, v původním obalu a s původním označením.
6:4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.
6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (poníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4., a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
7. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 
9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 

10.1. Ochrana osobních údajů
        Prodávající zpracovává osobní údaje (jméno, adresa, specifikace zboží) o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu. 
        Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám (kromě přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží kupujícímu)
        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy 
        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.2. GDPR
        osobní údaje budou zpracovávány za účelem:  účetní a daňová agenda, archivace dokumentů
            * Právní základ zpracování:  plnění povinnosti plynoucí z právních předpisů, oprávněný zájem
            * Relevantní právní předpisy: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o archivnictví
        IT zabezpečení
            * zřízení e-mailové adresy; e-mailová schránka je určena ke komunikaci a vyřizování objednávek
            * Právní základ zpracování: oprávněný zájem
        Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě (mail), tak ve fyzické podobě (podací lístek).
            * Data jsou zabezpečena přístupovými oprávněními. 
            * Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelné skříňce.
        SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
            * Nařízení o ochraně os.údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyz.osob v souvislosti se zpracováním os.údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
            * Zákon o daních z příjmů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
            * Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
            * Zákon o archivnictví Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 
platnost od 25.5.2018